Zámer – odpredaj majetku obce

Obec Spišský Štiavnik so sídlom: Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 zastúpená starostkou obce: Bc. Máriou Kleinovou

zverejňuje v súlade § 9 a (1) a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Spišský Štiavnik č. 11/2021 zo dňa 11.4.2021 zámer – odpredať majetok Obce Spišský Štiavnik

budova vrátnice s príslušenstvom súpisné číslo 801 v obci Spišský Štiavnik, na pozemku p.č. KN-C 801/67, k.ú. Spišský Štiavnik

Zámer_odpredaj_majetku_obce_stara_vratnica

Scroll to Top