Zámer odpredaj majetku

Obec Spišský Štiavnik so sídlom: Obecný úrad, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 zastúpená starostkou obce: Bc. Máriou Kleinovou zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Spišský Štiavnik č. 25/2021 zo dňa 18.5.2021 zámer – odpredať majetok Obce Spišský Štiavnik Mgr. Viktorovi Rusiňákovi s manželkou Ivetou, Mlynská 189, 059 14 Spišský Štiavnik.

zamer_odpredaj_majetku_obce

Scroll to Top