Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

Verejná vyhláška

Scroll to Top