Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 5. máj 2021, t.j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Predĺženie platnosti PHSR Bc. Kleinová
6. Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 o kontroly: Ing. Františková
a) kontrola vybavovania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
b) kontrola pokladne
7. Interpelácie poslancov poslanci OZ
8. Záver

 

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top