Oznámenie o začatí konania

Na základe žiadosti právnickej osoby doručenej dňa 15.03.2021 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 1 ks lipa malolistá, 2 ks pagaštan konský, rastúci na parcele č. KN C 2/7, 1203, KN E 535 k.ú. Vydrník, v intraviláne, druh pozemku ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda.

Odôvodnenie žiadosti: bezpečnostný dôvod.

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.spisskystiavnik.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik alebo elektronicky na adresu obec@spisskystiavnik.sk.

Scroll to Top