Výrub drevín

Na základe žiadosti právnickej osoby doručenej dňa 04.03.2021 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks jabloň domáca, 4 ks jabloň obecná, 1 ks smrek obyčajný, 1 ks agát biely, rastúci na parcele č. 2/1 k.ú. Vydrník, register CKN v intraviláne, druh pozemku orná pôda.
Odôvodnenie žiadosti: výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy
V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.spisskystiavnik.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik alebo elektronicky na adresu obec@spisskystiavnik.sk.

Scroll to Top