Voľné pracovné miesto

Obec Spišský Štiavnik
Zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Spišskom Štiavniku

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.


Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
Kategória voľného pracovného miesta: Rodičovský asistent
Počet pracovných miest: 1
Pracovný pomer na dobu: určitú
Termín nástupu: 01.04.2021

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky na uchádzača:

Kvalifikačné predpoklady:
• neustanovujú sa požiadavky dosiahnutého vzdelania, gramotnosť je podmienkou,
• preferenčné zamestnávanie Rómov/ Rómok,
• osobnostné predpoklady pre výkon pozície (pochádza z miestnej komunity, priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v komunite, dobré vzťahy s rodinami a i.).
Kvalifikačné požiadavky stanovené MV SR/ ÚSVRK, ktoré je potrebné aplikovať v procese obsadzovania pracovnej pozície:
• ovládanie materinského jazyka detí z MRK.

Požadované doklady:

• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis /prosíme uviesť telefonický príp. e-mail kontakt/
• Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou, príp. osobne najneskôr 05.03.2021 do 12:30 hod. na adresu:
Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ-neotvárať!“
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.
Pohovor sa uskutoční dňa 09.03.2021 o 9:00 hod. v budove obecného úradu Obce Spišský Štiavnik a uchádzači spĺňajúci podmienky budú naň osobitne pozvaní.
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti „ Národné projekty“.

V Spišskom Štiavniku, 19.02.2021

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top