Rodičovský asistent

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
Kategória voľného pracovného miesta: Rodičovský asistent


Zriaďovateľ týmto oznamuje, že v mesiaci január 2021 sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na pozíciu – Rodičovský asistent.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou, príp. osobne najneskôr do 22.01.2021 do 12:00 hod. na adresu:
Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ-neotvárať!“

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.
Pohovor sa uskutoční dňa 27.01.2021 o 9:00 hod. v budove obecného úradu Obce Spišský Štiavnik a uchádzači spĺňajúci podmienky budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti „ Národné projekty“.


V Spišskom Štiavniku, 12.01.2021 Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top