Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. september 2020, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ Spišský Štiavnik.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola plnenia uznesení Bc. Kleinová
5. Správy z vykonaných kontrol
a/ kontrola ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Ing. Františková
b/ kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách Ing. Františková
6. Predĺženie nájomných zmlúv – v nadstavbe bytového domu súp.č. 283 Bc. Kleinová
7. Žiadosť firmy Doxxbet, Žilina o súhlas s umiestnením hazardnej hry – stávkové hry v prevádzke Morfeus One, Priečna, 2090 Bc. Kleinová
8. Aktualizácia Rokovacieho poriadku OZ – Dodatok č. 2 v úplnom znení Ing. Františková
9. Návrh na zmenu rozpočtu obce p. Martinková
10. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2020 p. Martinková
11. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci na kompenzáciu výpadku dani z príjmov FO v roku 2020 p. Martinková
12. Žiadosť MOPS obce Spišský Štiavnik o preplatenie nadčasov Bc. Kleinová
13. Žiadosť p. Miroslava Pačaja o finančný príspevok na zakúpenie matraca do polohovateľnej postele pre ťažko chorú ležiacu dcéru Bc. Kleinová
14. Interpelácie poslancov poslanci OZ
15. Záver

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top