Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. jún 2022, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Počet obyvateľov obce

Počet obyvateľov obce Spišský Štiavnik ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022: 2771 obyvateľov

Návrh VZN č. 3/2022

Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce Spišský Štiavnik, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 20. máj 2022, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Scroll to Top