Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 24. jún 2021, t.j. štvrtok so začiatkom o 17.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Návrh – VZN č.4/2021

NÁVRH – VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štiavnik

Výberové konanie – špeciálny pedagóg

Starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca
v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít

Výberové konanie – TSP

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
vyhlasuje výberové konanie na
· 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
· 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas práceneschopnosti a materskej dovolenky

Scroll to Top