Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik, ako výlučný vlastník nehnuteľností, tvoriacich areál športu a telesnej kultúry, nachádzajúci sa na parcele KN-C č. 812/5, katastrálne územie obce Spišský Štiavnik, umiestnený v severovýchodnej časti obce Spišský Štiavnik, zverejňuje svoj zámer prenajať časť nehnuteľného majetku – nebytový priestor v účelovej budove umiestnenej na parcele 812/5, katastrálne územie Spišský Štiavnik, na základe žiadosti TJ Spišský Štiavnik, IČO: 37937481, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Spišský Štiavnik predpokladá svoj zámer uskutočniť a prenajať nebytový priestor v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásadami hospodárenia s majetkom obce Spišský Štiavnik a to pre účely zriadenia posilňovne a klubovne TJ – ktorá slúži ako kultúrno-spoločenské zázemie spojené s rozvojom športu a telesnej kultúry či už členskej základne telovýchovnej jednoty Spišský Štiavnik, ostatnej širokej verejnosti a tiež pre účely organizovania verejných podujatí. Cena za prenájom je stanovená vo výške 1,00 EUR mesačne.
Celková plocha prenajatého nebytového priestoru pozostávajúceho z častí, nebytová plocha o rozlohe 68,54 m2, chodba o rozlohe 4,65 m2, hygienické zariadenie o rozlohe 6,90 m2 je 80,09 m2. Prenajímateľ plánuje prenajať predmetný nebytový priestor v súlade so zachovaním doterajšieho využitia na verejnoprospešný účel zabezpečenia zázemia pre športové aktivity členskej základne telovýchovnej jednoty obce Spišský Štiavnik poskytujúcej okrem pestovania telesnej kultúry aj zážitkové vyžitie.
V nadväznosti na vyššie uvedené, prenajímateľ vyzýva občanov obce Spišský Štiavnik a ostatných obyvateľov obce Spišský Štiavnik, ktorí spĺňajú zákonnú definíciu na základe ktorej sa majú právo podieľať na veciach verejných v obci Spišský Štiavnik aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zámeru predložili obci Spišský Štiavnik svoje pripomienky k vyššie uvedenému zámeru.
Predmetný zámer na prenájom časti nehnuteľného majetku bude prerokovaný a schvaľovaný za predpokladu splnenia oznamovacej povinnosti, na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Spišský Štiavnik, pričom na prijatie rozhodnutia v danej veci je potrebné získať 3/5 väčšinu hlasov všetkých poslancov.