Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľností

Obec Spišský Štiavnik týmto zverejňuje zámer na odpredaj, nasledovných nižšie uvedených nehnuteľností na základe dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a/ zákona č. 138/1991 Zb., pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa na prevod vlastníckeho práva spočíva je daný dlhodobou doterajšou osobnou starostlivosťou o nehnuteľnosti a to od roku 1991, ktorú žiadatelia (Ing. František Mravu a Ing. Daniela Mravová, obaja bytom Hlavná 303/2, Spišský Štiavnik) vynaložili na zachovanie účelu a využitia dotlnutých nehnuteľností. Dotknuté nehnuteľnosti alebo časti doteraz v katastri zapísaných nehnuteľností, sú identifikované na geometrickom pláne č.G1-181/19 zo dňa vypracované Rudolfom Parákom autorizovaným geodetom, ide o tieto pozemky nachádzajúce sa pri brehu resp. na brehu rieky Hornád a to:

a) parcela registra CKN 4296 (diel 1 – 11m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria)

b) parcela registra CKN 4353 (diel 2 – 7m2, druh pozemku vodná plocha)

c) parcela registra CKN 556/1 (diel 3 – 135m2, druh pozemku ostatná plocha)

d) parcela registra CKN 556/1(diel 4 – 96m2, druh pozemku ostatná plocha)

Cena v zmysle vypracovaného znaleckého posudku č. 253/2019 zo dňa 11.7.2019.

Všetky dotknuté pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve pozemkov, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, manželov Ing. Františka Mravu a Ing. Danielu Mravovú, v obci Spišský Štiavnik.