Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Vybavenie odborných učební

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo obci Spišský Štiavnik projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I932-222-13 nadobudla účinnosť dňa 18.08.2018 a schválená výška príspevku je 98 252,80 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Obstaranie vybavenia učebne fyziky Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

– Aktivita 2: Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne Základnej školy v Spišskom Štiavniku

– Aktivita 3: Obstaranie vybavenia IKT učebne Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk