Kalendár

Počet poslancov Obce Spišský Štiavnik

Uznesenie č. 31/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štiavnik v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje počet poslancov obce Spišský Štiavnik v novom volebnom období r. 2018- 2022 na 9.