Návrh VZN č.2/2018

Návrh VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania