Návrh VZN č.1/2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky