Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Záverečný účet obce za rok 2010

Erb obce Obec Spišský Štiavnik, ako samostatná rozpočtová jednotka, hospodárila v roku 2010 na základe schváleného obecného rozpočtu. Rozpočet na rok 2010 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 134/2009 zo dňa 18.12.2009 ako vyrovnaný, kedy celkové príjmy tvorili čiastku 1 725 699,09 celkové výdavky 1 725 699,09 Schválený rozpočet je v súlade s ustanoveniami zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. (viac v prílohe)

Príloha k článku:
Záverečný účet obce za rok 2010