Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Návrh VZN č.5/2011 O označovaní ulíc, priestranstiev a stavieb

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štiavnik v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stravieb
(viac v prílohe)

Pílohy k dokumentu
Návrh VZN č.5/2011