Dotazník

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch Vám boli distribuované dotazníky týkajúce sa par. 80 zákona č. 75/2015 Zb. o odpadoch o spôsobe vykonávania zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nakoľko bude obec prijímať Dodatok k VZN o odpadoch, prosíme o odovzdanie uvedených dotazníkov na obecný úrad do konca marca 2018.

 

Dotazník vo formáte doc

Dotazník vo […]

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. marec 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

ZaD 2 Sp_Štiavnik správa

Komplexný 10 000 sútlač

Komplexný 10 000

Komplexný A 2880 sútlač

Komplexný A 2880

Komplexný B 2880 sútlač

Komplexný B 2880

PP A 2880

PP B 2880

TV A 2880

TV B 2880

TV A 2880 sútlač

TV B 2880 sútlač

Verejnoprospešné stavby

[…]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.2.2018

uznesenia-číslo_1_2018_26 február 2018

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. február 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

[…]

Občianska poriadková služba

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) č. 2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). V tomto štádiu prípravných prác je možné podať zo strany verejnosti požiadavky a námety na zapracovanie do tejto dokumentácie. Očakávame Vaše požiadavky na zapracovanie do dokumentácie návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O Sp. Štiavnik.

Súčasne Vás informujeme, že […]

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

pozvánka na verejné prerokovanie

linka na www.enviroportal.sk

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 31.12.2017

uznesenia-číslo_9_2017_31 december_2017